موسسه فرهنگی
سپهر معرفت
موسسه فرهنگی سپهر معرفت
دبستان پسرانه غیر دولتی سپهر-منطقه 1 تهران
دبستان دخترانه غیر دولتی سپهر-منطقه 1 تهران
متوسطه یک و دو پسرانه غیر دولتی سپهر-منطقه 1 تهران
متوسطه یک دخترانه غیر دولتی سپهر-منطقه 1 تهران
متوسطه دو پسرانه غیر دولتی سپهر-منطقه 11 تهران
مجتمع آموزشی غیر دولتی سپهر-مشهد مقدس
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سپهر معرفت
دبستان دخترانه غیردولتی سپهر-کرج
متوسطه دو دخترانه غیر دولتی سپهر-منطقه 1